Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 747
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5422 01
Wydanie 11 z dnia19 grudnia 2017r.
 1. Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Naczelnik Wydziału pok. Nr 8
Tel. (017) 240 45 20 

 

Wydanie i cofanie uprawnień  diagnostom do wykonywania  badań technicznych pojazdów.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnień diagnostom :  

(formularz do pobrania) F-KT. 5422.01.01

   lub dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta)

Uprawnienia diagnosty udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego.

Załączniki do wniosku  o wydanie uprawnienia:

1. Dokument stwierdzający, że wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:  

 

 • posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów  na stanowisku naprawy lub naprawy pojazdów,
 • posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów  lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,
 • posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,
 • posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów,
 • do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

2.  Dokument potwierdzający odbycie wymaganego szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym.

 

 • z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
 • wyżej wymienione zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

 

3. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Miejsce złożenia dokumentu

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Naczelnik Wydziału pok. Nr 8
Tel. (017) 240 45 20 

Opłaty

Opłata skarbowa : 

 • 48zł – za wydanie uprawnienia dla diagnostów

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie uprawnień diagnosty po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w ustawie i rozporządzeniu

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  30 dni

 
Ważność uprawnienia:

 • Uprawnienie diagnosty wydaje się na czas nieoznaczony

 
Cofanie uprawnienia:

Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami  w stacji kontroli pojazdów stwierdzono:

 • przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania.
 • wydanie przez diagnostę zaświadczenia  albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

Cofnięcie uprawnienia następuje w trybie decyzji administracyjnej.
Ponowne wydanie uprawnienia – po upływie 5 lat

Podstawa prawna
 • art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1260 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U.z 2014r. poz.1836);

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.);
 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.1257);
Tryb odwoławczy
Od decyzji o cofnięciu diagnoście uprawnień przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji.
Informacje

Uprawnienie nie zezwala na wykonywanie badań technicznych, o ile diagnosta nie jest zatrudniony w stacji kontroli pojazdów.

Osoby nieposiadające uprawnień do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów, mogą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodzajów badań technicznych pojazdów po odbyciu szkolenia zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym. 

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies