Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 097
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 12
Wydanie 15 z dnia 11stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów -
Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

 

 

Wymiana podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę w opisie pojazdu:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.12.01

Załączniki do wniosku:

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Dowód własności podwozia lub ramy (w którym określony jest kraj pochodzenia, jeżeli zakupu dokonano w kraju członkowskim Unii Europejskiej) - dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeśli podwozie lub rama są sprowadzone z terytorium państwa trzeciego.
 • Zaświadczenie z wykonanego badania technicznego potwierdzające , że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
 • W przypadku jeżeli wymienione podwozie lub rama nie posiada numeru, do wniosku należy załączyć decyzję Starosty Leżajskiego o nadaniu numeru na podwoziu lub ramie oraz zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzające nadanie cech identyfikacyjnych.

 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów  Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 93 1540 1131 2001 6226 3450 0003

Inne opłaty:

 • 54 zł - dowód rejestracyjny.
 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe.
 •  0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie dowodu rejestracyjnego  decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni


Podstawa prawna
 • art. 78 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2017 poz. 1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies