Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 208
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410.6 01
Wydanie 14 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów  -
Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24 

 

 

Nadanie cech identyfikacyjnych / nr nadwozia,podwozia,ramy/.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numerów:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.6.01.01

 

Załączniki do wniosku:

 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu, jeżeli została wydana.
 • Właściwe dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (np.: stwierdzenie stacji diagnostycznej, pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, zdjęcia, zaświadczenie z zakładów naprawczych, ocena z badania mechanoskopijnego Laboratorium Kryminalistyki KWP, itp.).
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Decyzje o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje się w przypadku pojazdu: 

 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako SAM,
 • w którym dokonano wymiany ramy, podwozia  na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub naprawy,

 • opinią rzeczoznawcy samochodowego wpisanego przez ministra na listę rzeczoznawców samochodowych. Opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne pojazdu lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania - jeżeli jest wymagana,

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów  Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 10zł - wydanie decyzji,
 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty:


 • 54 zł – dowód rejestracyjny
 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.


 

Termin i załatwianie

Sposób i załatwianie sprawy:

 • decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dnii


Podstawa prawna
 • art. 66a ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2017 poz.1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689 ),
 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.z 2017 r., poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.<

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies