Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 718
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6743.1 08
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk, gm. , tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna, tel. (017) 24 04 555

gm. Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne tel. (017) 24 04 554

sieci i przyłącza, tel. (0170 24 04 553

fax (017) 24 04 552

 

Zgloszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie budowy, robót budowlanych:  (formularz do pobrania)  AB.6743.1

Załączniki do zgłoszenia:

 • odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub - w przypadku zgłoszenia przyłaczy lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7 m3 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. W przypadku budowy instalacji zbiornikowej projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia  i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3 (formularz do pobrania B-3):, informacja uzupełniająca do oświadczenia B-4 (formularz do pobrania B-4)
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu nowego inwestora
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego  nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Opłaty skarbowe:

 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 •  pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy

do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Ważność zgłoszenia

Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Podstawa prawna
 • art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

 

Informacje
Inne informacje W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies