Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 706
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410.1 02
Wydanie 15 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22,  (017) 240 45 24 

Odbiór dowodu rejestracyjnego  stanowisko Nr 7  -  Tel. (017) 240 45 19

 

 

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie wtórnika:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.1.02. 01

 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego:

 • Złożone przez właściciela pojazdu stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o fakcie utraty dowodu rejestracyjnego.
 • Wyciąg z rejestru badań technicznych prowadzonego przez stację kontroli pojazdów określającego termin następnego badania technicznego pojazdu. – jeżeli organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu

powodującym jego nieczytelność :

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Wyciąg z rejestru badań technicznych prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego – jeżeli organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty:

 • 54 zł - dowód rejestracyjny.
 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie dowodu rejestracyjnego -  decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni


Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies