Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 754
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410.2 01
Wydanie 13 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów -
Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24 

 

 

Wyrejestrowanie pojazdu.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu: (formularz do pobrania ) F-KT. 5410.01.01  lub dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta

 

 W przypadku demontażu pojazdu:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne.
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie do załatwiania  spraw  w imieniu firmy/ - do wglądu

 W przypadku kradzieży pojazdu:

 • oświadczenie złożone przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
 • dowód rejestracyjny.
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie do załatwiania  spraw  w imieniu firmy/ - do wglądu

W przypadku wywozu  pojazdu z kraju:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą
 • stosowne oświadczenie potwierdzające zarejestrowanie pojazdu za granicą złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne.
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie do załatwiania  spraw  w imieniu firmy/ - do wglądu

W przypadku zniszczenia pojazdu za granicą:

 • dokumenty potwierdzające zniszczenie lub kasację pojazdu za granicą (jeżeli jest w języku obcym musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • dowód rejestracyjny.
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • tablice rejestracyjne
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie do załatwiania  spraw  w imieniu firmy/ - do wglądu

W przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:

 • dowód rejestracyjny.
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • tablice rejestracyjne.
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu.
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie do załatwiania  spraw  w imieniu firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów  Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 10zł - wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 
 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Termin i załatwianie

Sposób załatwiania sprawy:

 • decyzja administracyjna

 

Termin załatwiania sprawy:

 • od ręki

 

Podstawa prawna
 • art. 79  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.),
 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t Dz.U z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.<

Informacje

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 • odzyskanego po kradzieży
 • zabytkowego
 • mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
 • ciągnika i przyczepy rolnej.
 • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą,

  W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies