Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 861 818
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 03
Wydanie 15 z dnia 11stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24 

Odbiór dowodu rejestracyjnego  stanowisko Nr 7  -  Tel. (017) 240 45 19

 

 

Rejestracja pojazdu zabytkowego.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o rejestrację : formularz do pobrania) F-KT. 5410.01.01  lub dostępny w Starostwie w  Punkcie Obsługi Interesanta. 

 

Załączniki do wniosku o rejestrację :

 • Dowód własności pojazdu, jeżeli wnioskodawca nie figuruje w ostatnim dowodzie rejestracyjnym ( umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ).
 • Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.
 • Karta pojazdu, jeżeli została wydana.
 • Tablice rejestracyjne.
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon, oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty :

 • 54 zł - dowód rejestracyjny.
 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe.
 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
 • 18,50 zł - nalepka kontrolna.
 • 100 zł - tablice zabytkowe na samochód - dwie sztuki.
 • 50 zł - tablice zabytkowe na motocykl - jedna sztuka.
 • 75 zł – karta pojazdu
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego  - decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

 • od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu,
 • do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
 • do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane,
   
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz..1260 z późn.zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 337),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),     
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies