Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 733
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410.5 01
Wydanie 14 z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22 , (017) 240 45 24

Odbiór dowodu rejestracyjnego  stanowisko Nr 7  -  Tel. (017) 240 45 19

 

Rejestracja czasowa pojazdu ( na wniosek właściciela).

 

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o rejestrację :  (formularz do pobrania) F-KT. 5410.01.01  lub dostępny w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta

 

Załączniki do wniosku o rejestrację:

 • Dowód własności pojazdu, jeżeli wnioskodawca nie figuruje w ostatnim dowodzie rejestracyjnym ( umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ).
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Karta pojazdu, jeżeli została wydana.
 • Tablice rejestracyjne.
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon, oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22 , (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty:

 • 18,50 zł - pozwolenie czasowe.
 • 30 zł - tablice tymczasowe samochodowe.
 • 12,50 zł - nalepka na tablice tymczasowe samochodowe
 • 15 zł – tablice tymczasowe na przyczepę
 • 6,25 zł - nalepka na tablicę tymczasową do przyczepy.
 • 12 zł - tablice tymczasowe motocyklowe lub motorowerowe.
 • 6,25 zł - nalepki na tablicę tymczasową motocyklową lub motorowerową.
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych .


Przy wywozie pojazdu za granicę opłata za tablice wynosi:

 • 80 zł – samochodowe
 • 40 zł – przyczepy
 • 40 zł – motocyklowa
 • 30 zł - motorowerowa.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.


 

Termin i załatwianie

 Sposób załatwiania sprawy: 

 • wydanie  pozwolenia czasowego  -  decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

 • od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz.U z 2017 r., poz.1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689 ),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U z 2016 r., poz.1827 z późn.zm.),
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.<

Informacje

Rejestracji czasowej pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania w celu umożliwienia:

 • wywozu  pojazdu za granicę
 • przejazdu  pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • przejazdu  pojazdu, związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy

na okres nieprzekraczający  30 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni.

Rejestracji czasowej dokonuje się również na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części, by umożliwić badania - na okres sześciu miesięcy.

Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie i tablice tymczasowe muszą być zwrócone, z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies