Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 345
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 02
Wydanie 14 z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22 , (017) 240 45 24 

Odbiór dowodu rejestracyjnego  stanowisko Nr 7  -  Tel. (017) 240 45 19

 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

 

 

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o rejestrację :
( formularz do pobrania) F-KT. 5410.01.01 lub dostępny w Starostwie  w Punkcie Obsługi Interesanta 

 

Załączniki do wniosku o rejestrację :

 

 • Dowód własności pojazdu ( umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ).
 • Dowód rejestracyjny jeżeli pojazd zarejestrowany był zagranicą i sprowadzony z państwa członkowskiego lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Tablice rejestracyjne, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego  lub adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i miejsce dokonania odprawy celnej oraz numer dowodu odprawy celnej przywozowej - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium RP albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e, został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy” lub faktura z wykazaną kwotą akcyzy.
 • Dowód wpłaty w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) dokonanej przez wprowadzającego pojazd - dotyczy pojazdów kategorii M1 lub N1 o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e, wprowadzonego na terytorium kraju lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. Wpłat należy dokonać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty/przelewu musi zawierać w tytule nazwę wprowadzającego pojazd na teren RP i nr nadwozia. Nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju po 1 stycznia 2016 r. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
 • Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów  sporządzonych w języku obcym. Tłumaczenia nie wymaga część dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie.
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon, oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty:

 • 54 zł - dowód rejestracyjny.
 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe.
 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
 • 18,50 zł - nalepka kontrolna na szybę .
 • 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe - dwie sztuki.
 • 40 zł - tablice rejestracyjne motocyklowe, na ciągnik  na przyczepę - jedna sztuka.
 • 30 zł - tablice rejestracyjne  motorowerowe - jedna sztuka.
 • 1000 zł - tablice indywidualne - dwie sztuki.
 • 75 zł – karta pojazdu
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

 • 500 zł opłata recyklingowa należy ją dokonać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy: 

 • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego  -  decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

 • od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu
 • do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
 • do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane,
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków  i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 451),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377);

 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( t.j. Dz.U. z 2016.803 z późn.zm.), 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 r., poz.1827),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.<

Informacje
Opłatę wynikającą z ustawy o recyklingu w wys. 500zł uiszcza wyłącznie wprowadzający pojazd,na terytorium kraju. Opłatę należy wnieść na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Na dowodzie wpłaty należy umieścić imię, nazwisko i adres zamieszkania wprowadzającego pojazd oraz numer identyfikacyjny VIN pojazdu.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies