Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 861 814
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 01
Wydanie 14 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24  

Odbiór dowodu rejestracyjnego  stanowisko Nr 7  -  Tel. (017) 240 45 19

  

Rejestracja pojazdu nowego i zarejestrowanego na terytorium RP.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele)

( formularz do pobrania) F-KT. 5410.01.01 lub  dostępny w Starostwie  w Punkcie Obsługi Interesanta

 

Załączniki do wniosku o rejestrację pojazdu nowego zakupionego na terytorum RP:

 • dowód własności pojazdu ( oryginał faktury VAT lub rachunku w orginale ),
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
 • dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
 • karta pojazdu.
 • oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu,
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wyciągu z KRS i REGON oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy/ - do wglądu

Załączniki do wniosku o rejestrację pojazdu zarejestrowanego na terytorum RP:

 • dowód własności pojazdu ( umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności ).
 • dowód rejestracyjny lub w przypadku utraty, zaświadczenie z poprzedniego miejsca rejestracji,  potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych.
 • karta pojazdu, o ile była wydana.
 • tablice ( tablicę ) rejestracyjne,
 • dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób prawnych –aktualnego wyciągu z KRS i REGON , oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy/ - do wglądu

 

Jeżeli dane sprzedającego pojazd zawarte w dowodzie własności nie są zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeśli była wydana), do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wszystkie fakty przeniesienia własności.

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty:

 • 54 zł - dowód rejestracyjny.
 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe.
 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
 • 18,50 zł - nalepka kontrolna na szybę.
 • 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe - dwie sztuki. 
 • 40 zł - tablice rejestracyjne motocyklowe, na ciągnik  na przyczepę - jedna sztuka. 
 • 30 zł - tablice rejestracyjne  motorowerowe - jedna sztuka.
 • 1000 zł - tablice indywidualne - dwie sztuki 
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej.   

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego  -  decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy: 

 • od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu,
 • do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
 • do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane,


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2017r. poz.1260 z późn.zm. ),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689 ),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2016 r. 803 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania. Organ rejestrujący w celu sprawdzenia dokumentów dokonuje z urzędu rejestracji czasowej pojazdu, wydaje za opłatą: pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice ( tablicę) rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni. Po tym terminie urząd wydaje stały dowód rejestracyjny, a wydane wcześniej pozwolenie czasowe podlega zwrotowi. Przy zakupie pojazdu od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego. W przypadku zakupu pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: - odzyskanego po kradzieży, - zabytkowego mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, - ciągnika i przyczepy rolnej, - wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą,
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies