Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 023
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5420 01
Wydanie 12 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Naczelnik Wydziału pok. Nr 8

Tel. (017) 240 45 20 

 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu/ do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia  stacji kontroli pojazdów (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2264)

 (formularz:) F-KT.5420.01.01

Oświadczenie przedsiębiorcy o następującej treści:

"Oświadczam, że: 

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym” 

Oświadczenie powinno powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,  

 

Stacje kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest przedsiębiorcą w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłości,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom  - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów,

 

Poświadczenie zgodnosci, o którym mowa w art.83 ust.3, pkt 5 wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Naczelnik Wydziału pok. Nr 8 Tel. ( 017) 240 45 20
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 412zł – opłata skarbowa  za wpis do rejestru działalności regulowanej,
 • 206zł – opłata skarbowa od zmiany wpisu do rejestru, związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej
 • odmowa wpisu do rejestru - decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni

 

Podstawa prawna
 • art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego  2006r w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006r. Nr 40, poz. 275),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r w sprawie dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.z 2004r Nr 223, poz.2264),
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2168 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 4 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Informacje
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2168 z późn.zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies