Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 691
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5441 01
Wydanie 11 z dnia19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-  pok. Nr 5,

Tel. (017) 240 45 21.  

 

 

Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz  przedłużenie ważności  legitymacji instruktora.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek  o wpis do ewidencji instruktorów:

wypełnia się  na druku według wzoru który określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016r., poz.1791), 
( formularz ) : F-KT.5441.01.01 
Załączniki do wniosku  o wpis do ewidencji instruktorów:

 • Fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
 • Kserokopia prawa jazdy: *

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lata – dotyczy osób, które ubiegają się  o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lata - dotyczy osób, które ubiegają się  o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia,              
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lata - dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat.T,

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, *
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu  dla kandydatów na instruktorów.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,**
 • Zaświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegajaca się o wpis do ewidencji instruktora nie była karana wyrokiem sądu za:

              a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

              b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

              c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

              d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

              e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,

               f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

 • Dotychczasową legitymację instruktora – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnienia,
 • Dokumenty oznaczone * – nie dotyczą osób ubiegających się o wpis do ewidencji wykładowców.

 

**  Kandydat na instruktora/instruktor składa wniosek o wpis do ewidencji nstruktorów. Starosta występuje z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin przeprowadza sie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osoby egzaminowanej.

 

Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji  instruktora :

(formularz do pobrania): F-KT.5441.01.02

 

Załączniki do wniosku:

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

 

 Instruktor podlega: kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym: 

 •   w wieku do 60 lat - co 5 lat,
 •   w wieku powyżej 60 lat  - co 30 miesięcy,

 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr5 Tel. (017) 240 45 21
Opłaty

 

 • 50zł –opłata za wpis do ewidencji  instruktorów,
 • 50zł –opłata za wpis do ewidencji  wykładowców,

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

Termin i załatwianie
 • 30 dni

 

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • wydanie legitymacji instruktora,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców,
 • decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów, w przypadku skreślenia z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna,
 • decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku nie spełniania ustawowych wymagań,
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016r., poz.1791);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r. poz.280 z późn.zm.); 
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.);

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o skreśleniu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje
Starosta dokonuje wpisu do ewidencji instruktora, który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu, oraz wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań.Instruktor powinien posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie uprawnionych organów.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies