Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 891 668
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5440 01
Wydanie 12 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego  pok. Nr 5,

Tel. (017) 240 45 21.

 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących środki szkolenia  kierowców: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 marca 2016r. w sprawie  numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów  i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością osrodka szkolenia kierowców  oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327) wraz z oświadczeniem o treści określonej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.); tj: (formularz) : F-KT.5440.01-01       

Oświadczenie przedsiębiorcy o następującej treści:

"Oświadczam że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą,
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. –  "o kierujących pojazdami”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,  

 

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy;           
 • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom  - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego pok. Nr 5 Tel. (017) 240 45 21
Opłaty
 •  500 zł - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

Opłata skarbowa : 

 • 17zł - opłata skarbowa za wydanie zmienionego zaświadczenia; 
 • 17zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy: 

 • wydanie zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
 • odmowa wpisu do rejestru - decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy: 

 • 7 dni
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 marca 2016r. w sprawie  numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów  i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością osrodka szkolenia kierowców  oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327);
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2168 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1257);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z  2016r. poz.1827 z późn.zm);
Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Informacje
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 2168 z późn.zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies