Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 225
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 7250.1 01
Wydanie 13 z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-  pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21.

 

Wydanie, zmiana lub przedłużenie  zezwolenia  na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w granicach powiatu.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:
(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.01- WYDANIE

(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.03- ZMIANA

Załączniki do wniosku o WYDANIE / ZMIANĘ  zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób:

 • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy z uwzględnieniem zapisów art.15 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2136 z późn.zm.) - tj. w proponowanym rozkładzie jazdy, przystanki zlokalizowane na danym obszarze muszą być spójne z wykazem przystanków określonym przez organizatora oraz § 3-5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r. poz.451 z późn.zm.). W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni, rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pośpiesznych, przyśpieszonych, zwykłych);
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków  z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • ZOBOWIĄZANIE do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • CENNIK opłat za przewóz osób w komunikacji autobusowej, zawierający ceny biletów normalnych  i ulgowych z ulgą ustawową i komercyjna – opracowany zgodnie z treścią przepisu art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 
 • WYKAZ POJAZDÓW z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;  
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w  przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

 

 

Wniosek o WYDANIE / ZMIANĘ  zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych  przewozów osób:

(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.02 - WYDANIE

(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.03 - ZMIANA

 • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • ROZKŁAD JAZDY uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. W rozkładzie jazdy określa się również imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres albo siedzibę przewoźnika, nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych);
 • dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi, 
 • kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy – tylko w  przypadku zmiany posiadanego zezwolenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania.

 

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

1. oznaczenia przedsiębiorcy,

2. siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

1. przebiegu linii regularnej,

2. rozkładu jazdy,

3. zwiększenia pojemności pojazdów,

4. częstotliwości kursowania,

5. zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

 

Po upływie okresu ważności, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zachodzą okoliczności do cofnięcia zezwolenia. Postępowanie w sprawie przedłużenia terminu ważności zezwolenia realizowane jest na zasadach jak przy wydaniu nowego zezwolenia.

 

(formularz do pobrania) F-KT 7250.1.01.04 - PRZEDŁUŻENIE

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczństwa ruchu drogowego pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21.

Opłaty

Opłata skarbowa : 

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Opłata za wydanie zezwolenia:

Opłata za zezwolenie - przewóz regularny osób:


 

  Okres ważności zezwolenia opłata w złotych
obszar gminy obszar powiatu obszar wykraczający poza granice powiatu, niewykraczający poza obszar województwa obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
pojazd samochodowy do 1 roku 100 250 350 500
do 2 lat 150 300 400 550
do 3 lat 200 350 450 600
do 4 lat 250 450 550 650
do 5 lat 300 550 600 700

 

 • Opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób wynosi 50% opłaty określonej w przewozach regularnych osób ( tabela opłat).
 • Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
 • Za przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia ( tabela opłat).
 •  Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od następujących okoliczności:

 1)   dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  2)   w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie  zezwolenia,
  3)   w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  4)   na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem w/w dokumentów

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr  02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaśnięcie, cofnięcie zezwolenia  -  decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy: 

 • 30 dni,
 • sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 60 dni,

 

Ważność decyzji:

 
Zezwolenie wygasa w razie:

 • upływu terminu określonego w zezwoleniu
 • zrzeczenia się zezwolenia,( przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia)
 • wygaśnięcia licencji

 

Zezwolenie cofa się w razie :

 • cofnięcia licencji,
 • naruszenia lub zmiany warunków zezwolenia
 • niewykonywanie przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące ( okoliczności zależne od przedsiębiorcy)
 • odstąpienie zezwolenia osobie trzeciej
   
  Ponowne udzielenie zezwolenia  -  po upływie 3 lat


Podstawa prawna
 •  ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2200 z późn.zm.), 
 •  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r. poz. 451 z późn.zm.),  
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2017r.poz.1257);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2136 z późn.zm.);
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.<

Informacje
Przewóz regularny to publiczny przewóz osób i bagażu wykonywany według rozkładu jazdy  wywieszonego na przystankach i dworcach autobusowych.

Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na przystankach określonych w rozkładzie jazdy. Należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości.

Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób z wyłączeniem innych osób.

Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne osób w transporcie krajowym wydaje:

 • na obszar gminy – wójt, burmistrz,
 • na obszar powiatu – starosta,
 • na obszar wykraczający poza teren powiatu – marszałek województwa,

Zezwolenie na przewozy regularne i regularne specjalne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Zezwolenia na przewozy regularne, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31 grudnia 2018r. Zezwolenie na przewozy regularne specjalne wydaje się przedsiębiorcy na okres od 1 roku do 5 lat.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies