Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 897
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 7251 01
Wydanie 14 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego- pok. Nr 5,

Tel. (017) 240 45 21. 

 

Wydanie, zmiana  zaświadczenia na krajowe  przewozy drogowe na potrzeby własne. 

 

 

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:

( formularz do pobrania) F-KT 7251. 01. 01

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na czas nieokreślony.

 

Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art.5 ust.2 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, (formularze  oświadczenia do pobrania) F- KT.7250.2.01.06
 • wykaz pojazdów samochodowych - (formularz do pobrania)   F-KT.7250.2.01.07
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

 

Wniosek o zmianę  zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne: 
formularz do pobrania) F-KT. 7251.01.02

W przypadku gdy zmiana danych zawartych w zaświadczeniu nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia .

 

Załączniki do wniosku o zmianę  zaświadczenia:

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art.5 ust.2 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, (formularze  oświadczenia do pobrania) F- KT.7250.2.01.06  
  • wykaz pojazdów samochodowych, (formularze  oświadczenia do pobrania) F- KT.7250.2.01.07
 •  pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba, 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5, Tel. (17) 240 45 21.
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720. 

Opłaty za wydanie /zmianę/ zaświadczenia :

 • 500zł – za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony,
 • 100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia,  
 • 25 zł – za zmianę zaświadczenia,
 • 10 zł – za wydanie wypisu przy zmianie zaświadczenia
 • 100zł – za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku
   o wydanie zaświadczenia,

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr  02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zaświadczenia, oraz wypisu z zaświadczenia w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów zgłoszonych do przewozu drogowego na potrzeby własne

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  7 dni
Podstawa prawna
 • art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z  2017r. poz.2200 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916);
 • art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.1257);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z  2016r. poz.1827 z późn.zm.),
Tryb odwoławczy

 

nie przysługuje

Informacje

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych w ramach powszechnych usług pocztowych, przez podmioty, nie będące przedsiębiorcami, działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, obowiązek ten nie dotyczy również rolnika w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy.

Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, i pojazdami o DMC nie przekraczającej 3,5 tony.

Zaświadczenie na  krajowy  przewóz drogowy na potrzeby własne uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze kraju.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies