Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 828 074
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 7250 01
Wydanie 18 z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

 Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,

 

Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

 

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie licencji:   ( formularz do pobrania) F-KT 7250.01.01
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy na okres od 2 lat do 50 lat

 

UWAGA

 Od 15 sierpnia 2013 r. licencje na wykonywanie krajowego transportu osób (ponad 9 osób łącznie z kierowcą) zostały zastąpione ZEZWOLENIAMI na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Natomiast podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób:

 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

wymaga uzyskania oddzielnej licencji na wykonywanie transportu drogowego.

 

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odrębnej licencji.

 

Załączniki do wniosku o wydanie licencji:

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,  F-KT.7250.01.03
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 
 • oświadczenie osoby zarządzajacej transportem,  (formularz oświadczenia do pobrania) F-KT.7250.01.04
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca  posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

               w  wysokości:

               - 9000 EURO - na pierwszy pojazd samochodowy,

               - 5000 EURO - na każdy następny pojazd samochodowy,

               - 50000 EURO - w przypadku wykonywania transportu drogowego
                  w zakresie pośrednictwa przy
przewozie rzeczy,

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art.5 ust.2 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, (formularze  oświadczenia do pobrania) F- KT.7250.2.01.06 - (nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania) F- KT.7250.2.01.07- (nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

 

 

Wniosek o zmianę  licencji:  ( formularz do pobrania)F-KT 7250.01.02

 

Załączniki do wniosku o zmianę  licencji:

 • Dowód wpłaty za zmianę licencji
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba

 

 

DOKUMENTOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ (art. 5c ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

 1. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
  1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
  2. dokumentami potwierdzającymi:
   1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   2. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   4. własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana. W 2018 r. kurs euro wynosi 4,1709 zł.

 

 

WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym):
Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
- umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
- umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnatrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiebiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
- umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urzadzeń technicznych.

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,
Opłaty

 Opłata za udzielenie  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem  samochodowym niebędącym taksówką:

  Opłata w zł
okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

Powyżej 15 do 30 Powyżej 30 do 50
pojazd samochodowy 700 800 900

 

 • powiększona o 10 % opłaty  wymienionej w tabeli,  za każdy następny pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty  za udzielenie licencji,
 • za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty wymienionej w tabeli, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty  za udzielenie licencji,
 • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
 • za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,

 

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

  Opłata w zł
okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

Powyżej 15 do 30 Powyżej 30 do 50

 

(spedycja)

 

 

800

 

900

 

1000

 

 • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji,

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

Opłata skarbowa : 

 • 17 zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • udzielenie
 • zmiana,
 • odmowa udzielenia, wygaśnięcie lub cofnięcie licencji -  decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

 • wydanie licencji, zmiana licencji -  nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • Wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia, bez zbędnej zwłoki.

 Ważność decyzji:

Licencja wygasa w razie:

 • upływu okresu, na który została udzielona,
 • zrzeczenia się jej,( przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie licencji)
 • śmierci posiadacza licencji,
 • likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.. 2200 z późn.zm.); 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016r. poz.1827 z późn.zm.);
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies