Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 283
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.512 20
Wydanie 01 z dnia 24 kwietnia 2017r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-71, fax 240-45-52


Dokonywanie wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

4.1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela stowarzyszenia lub przez wszystkich członków zarządu gdy jest on powołany


4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji


1.Regulamin działalności

2.Protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole o: założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela lub zarządu, ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej.

3.Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego.

4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

5.Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ).

6.Adres siedziby stowarzyszenia.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 210), zwanej dalej „ustawą”

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Informacje
Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego powinna zawierać co najmniej 3 osoby, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy. Regulamin powinien zawierać elementy określone w art. 40 ust. 2,3, 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 210) W ewidencji zamieszcza dane określone w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 210). Ewidencja prowadzona jest wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644). Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób, o których mowa w art. 40 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy oraz składa wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych , o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies