Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 482 850
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6233 03
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. M.C. Skłodowskiej 8,
budynek B, pok. 105, piętro I 
tel. (17) 24 04 582(17) 24 04 580

 

 

 

 

 

 

Wydawanie zezwolenia na transport odpadów

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów, zawierający dane okreslone w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

 

wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać       wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów

oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,

wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresietransportu odpadów

przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- NIP i regon firmy oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku: ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

Opłaty skarbowe

  • wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami - 616 zł 

    

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną kopię) należy załączyć do wniosku. Opłaty można dokonać  w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

 

 Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

  

  • Jednostki budżetowe.
  •  Jednostki samorządu terytorialnego.
  • Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
  •  Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

Ważność decyzji:

Zezwolenie obowiązuje przez okres, na który została wydana, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.) lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 21 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 23 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1827 z późn. zm.),
  • Akty wykonawcze.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies