Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 071 805
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 02
Wydanie 11 z dnia 26.04.2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej zwrotu działek siedliskowych.

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tel.(017) 2404-512

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot działki siedliskowej (formularz wniosku do pobrania)- F-GN.6821.02.01

 

Załączniki do wniosku o zwrot działki siedliskowej:

 •  dokument potwierdzający własność budynków, 
 • w przypadku śmierci osoby która przekazała gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa należy przedłożyć postanowienie o nabyciu praw do spadku,
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony,
 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

 •  od wydania decyzji dot. zwrotu działek siedliskowych - 10zł
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17zł
Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

 

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna

Przejęcie gospodarstwa rolnego na SP przed 1983r. stosuje się:

 •  art.6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. z 1989r. Nr 10 poz.53 z późn. zm./,
 •  art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn. zm./
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U.z 2016r. poz.1827/

po 1983r. stosuje się:

 •  art. 118 ust.2 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 277 z późn. zm./
 •  art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U.z 2016r. poz.23 z późn. zm./
 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
Osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność działki obejmującej budynki, w których znajdują się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków. Z wnioskiem o przyznanie prawa własności działki siedliskowej może wystąpić również zstępny osoby uprawnionej pod warunkiem, że przedłoży postanowienie o nabyciu praw do spadku po tej osobie, która przekazała gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies