Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 189
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6853 15
Wydanie 11 z dnia 26.04.2017r.

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tel.(017) 2404-512

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej

 

W trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami - brak zgody (formularz wniosku do pobrania) F – GN. 6853.15.01

Załączniki do wniosku:

  • dokumentacja z przeprowadzonych rokowań.
  • dokumenty dotyczące planowanej inwestycji zgodnej z MPZP lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy.

 

  W tybie art 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (formularz wniosku do pobrania) F – GN. 6853.15.02

Załączniki do wniosku:

  • kopia odpisu skróconego aktu zgonu
  • dokumenty dotyczące planowanej inwestycji zgodnej z MPZP lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy,
  • informacja z Sądu, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłych właścicielach nieruchomości.
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

 

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna
  • art.124 , art. 124 a ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm. /
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r poz. 23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej sygnalizacji a także innych podziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań. Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu prac o których mowa wyżej. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odszkodowania . Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości , odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies