Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 287 717
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6342. 01
Wydanie 2 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii,
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i rolnictwa
pok. 105 budynek B Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, tel. (017) 24 04 581

 

Zgłoszenie wykonania czynności, robót lub urządzeń nie wymagających pozwolenia wodno-prawnego

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek : OŚ.6341.2016

 

Zgłoszenie zawiera:

1)   oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2)   określenie:
a)  celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,
b)  wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
3)   opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
4)   termin rozpoczęcia robót lub czynności.

 

Załączniki do zgłoszenia:

1)   kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;
2)   odpowiednie szkice lub rysunki;
3)   oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
4)   zgoda właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej

Termin i załatwianie

Termin:

milcząca akceptacja zgłoszenia lub sprzeciw organu w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia zgłoszenia

 

Odwołanie:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego

Podstawa prawna

Art. 123a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 - z późń.zm)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. z 2016 r. poz. 23 z późń.zm./

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .
Informacje
Zgłoszenie wymagane jest na: 1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej; 2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe; 3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi; 4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; 5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego; 6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych; 7) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie; 8) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem. Art. 123a 5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 6. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 7. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli wykonanie czynności, robót, urządzeń wodnych lub innych działań, a także korzystanie z wód: 1) jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 2) narusza ustalenia lub wymagania wyszczególnione w art. 125 lub interesy osób trzecich, w tym właściciela wody; 3) zagraża osiągnięciu celów środowiskowych dla wód, określonych w art. 38d-38f; 4) zasięg oddziaływania wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies