Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 727
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.6 10
aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M. C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej

sieci i przyłącza tel.: (17) 2404 553

 

 

Zgłoszenie budowy sieci, stacji transformatorowych z projektem budowlanym

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Krótki opis
Zgłoszenie budowy sieci, stacji transformatorowych z projektem budowlanym
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie budowy: (formularz do pobrania AB.6740.6)

Załączniki do zgłoszenia:

 - 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu,  

 - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3 (formularz do pobrania B-3) , informacja uzupełniająca do oświadczenia B-4 (formularz do pobrania B-4)

 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli jest wymagana

 - pełnomocnictwo - jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8, lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

 od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 jednostki budżetowe

 jednostki samorządu terytorialnego

Nie podlegają opłacie skarbowej:

pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Termin i załatwianie

Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Podstawa prawna

art. 29 ust. 1 pkt 2b, pkt 19a, art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlnane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
Zgłoszenia organowi (zamiast pozwolenia na budowę) wymaga budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych ( art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy Prawo budowlane) oraz budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. ( art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo budowlane)
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies