Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 677
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA 6740.5 01
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna  tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne tel. (017) 24 04 554

sieci i przyłącza tel. (017) 24 04 553

fax (017) 24 04 552

 

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z projektem budowlanym

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B-2 (formularz do pobrania B-2)

Informacja uzupełniająca do wniosku B-4 (formularz do pobrania B-4) 

 

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów ewentualnie sprawdzającego projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2 egz. projektu budowlanego po zatwierdzeniu organ zwraca inwestorowi.
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3 (formularz do pobrania B-3):informacja uzupełniająca do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-4 (formularz do pobrania B-4)
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
 • W przypadku zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie ma obowiązku dołączania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł
 • przyjęcie zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej  powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł.
 • przyjęcie zgłoszenia przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50% stawki określonej jw.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 •  jednostki budżetowe,
 •  jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 

Termin i załatwianie

do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

Podstawa prawna
 • art. 29 ust.1 pkt 1a, art. 30 ust.1 pkt 1, ust. 4 pkt 4b i art. 32a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listpada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1827 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
Zgłoszenia organowi (zamiast pozwolenia na budowę) wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tego budynku. Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies