Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 716
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 01
Wydanie 03 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24 

 

 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (formularz do pobrania) F-KT.5410.3.01.01, wypełnia właściciel, właściciele.

Załączniki do wniosku: 

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • tablice rejestracyjne. 

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela,
 • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (dopuszczalna kopia),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszczalna kopia), umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

 

Opłata administracyjna za wycofanie pojazdu z ruchu:

 • 80,00 zł za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,  
 • w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:


 •                 4 zł - od 3 do 12 miesiąca,
 •             2 zł - od 13 do 24 miesiąca,
 •             0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

Opłaty administracyjnej można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

Zaleca się przed dokonaniem przelewu potwierdzić prawidłowość wyliczonej wpłaty pod tel. nr (17) 24-04-522, 24-04-524 (czynne w godzinach pracy Urzędu).

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Termin załatwienia sprawy:

 • od ręki.

Podstawa prawna
 • art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2017 poz.1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.),
   
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
1.Wydział Komunikacji i Transportu czasowo wycofa pojazd z ruchu, pod warunkiem, że pojazd ten jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału Komunikacji i Transportu w Leżajsku. 2.Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie. 3.Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,- ciągniki samochodowe,- pojazdy specjalne,- autobusy. 4.Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. 5.W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (F-KT.5410.3.01.01), do którego dołącza: kartę pojazdu, jeżeli była wydana, decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 6.Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania. 7.Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu. 8.Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies