Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 101
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7250.2. 01
Wydanie 05 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia: ( formularz do pobrania) F-KT.7250.2.01.01 

Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • oświadczenie o posiadaniu siedziby i bazy eksploatacyjnej (formularz  oświadczenia do pobrania) F-KT.7250.2.01.02
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust.1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym 
 • oświadczenie o niekaralności (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą) oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; (formularz oświadczenia do pobrania) F-KT.7250.2.01.03
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodne z art.4 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 , (formularz oświadczenia do pobrania) F-KT.7250.2.01.04
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, uprawnionej na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzajacego transportem, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 4 ust.2 lit.c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 , (formularz oświadczenia do pobrania) F-KT.7250.2.01.05
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca  posiada odpowiednią zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną: rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, gwarancją bankową, ubezpieczeniem w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej 
  w  wysokości:

               - 9000 EURO - na pierwszy pojazd samochodowy,

               - 5000 EURO - na każdy następny pojazd samochodowy, 

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art.5 ust.2 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, (formularze  oświadczenia do pobrania) F- KT.7250.2.01.06
 • wykaz pojazdów (formularz do pobrania)  F- KT.7250.2.01.07 
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,           
 • pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

Do wglądu:

 • oryginały kserokopii załączonych dokumentów;

 

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM
Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn.zm.) może bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5, Tel. (017) 240 45 21,
Opłaty

 Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia i wypisu z zezwolenia  wnoszona przed złożeniem wniosku:

 

 • 1000 zł - opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • 100 zł - za każdy wydany wypis zgodnie z ilością pojazdów zgłoszonych do zezwolenia,

 
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie

 

Opłata skarbowa : 

 • 17 zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • udzielenie
 • zmiana,
 • odmowa udzielenia, zawieszenie  lub cofnięcie zezwolenia -  decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

 • Wydanie zezwolenia, zmiana zezwolenia -  nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • Zgodnie z art 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. - Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyc ten termin o miesiąc. 
Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2200 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016r. poz.1827 z późn.zm.);
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Informacje
W roku 2018 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3132 zł.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies