Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 190
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6743.3 14
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:


m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna, tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne, tel. (017) 24 04 554

sieci i przyłącza tel. (017) 24 04 553

fax (017) 24 04 552

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania - (formularz do pobrania): F- AB.6743.3

Załaczniki do wniosku:

  

 

 

 •   opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 •   zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
 •  oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3 (formularz do pobrania B-3):,   informacja uzupełniająca do oświadczenia B-4  (formularz do pobrania B-4)
 •  zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 •  upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora1

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 Opłaty skarbowe:

 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielone przez:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy

zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.


 

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Ważność zgłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania powinna nastąpić nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia do organu zgłoszenia.

Podstawa prawna
 • art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies