Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 739
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5430 09
Wydanie 08 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Stanowisko Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego. 

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie uprawnień:
(formularz): F-KT. 5430.01.01
Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.231 z późn.zm.),
Ze względu na przekaz dokumentów drogą satelitarną, oryginalny wniosek można  pobrać w Starostwie w Punkcie  Obsługi Interesanta .

Załączniki:

 • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
 • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

 • Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

 

Do wglądu - dowód tożsamości, prawo jazdy

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Stanowisko Nr 5 i Nr 6 tel. (017) 24 04 523
Opłaty
Opłata za wymiane prawa jazdy – 100 zł.

Opłata ewidencyjna za wymianę prawa jazdy- 0,50 zł

 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie› dot. opłaty za wymianę prawa jazdy .

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • odmowa wydania prawa jazdy - decyzja administracyjna.

 
Termin załatwienia sprawy: 

 • Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :
  - przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie  – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
  - producent przekazuje wykonane prawo jazdy  do 7 dni.

 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.978 z późn.zm.);
 • Art. 39a-39f ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z późn.zm.).
 • Art. 3 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz. 1701).
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.
  z 2016r. poz.231 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013r. poz.83 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies