Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 594
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.3 15
aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 2404 558, fax (17) 2404 552

 

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej winien być złożony przez właściwego zarządcę drogi po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wniosek winien zawierać w szczególności:

 1. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami - 3 egz.,
 4. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 5. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
 6. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 7. cztery egz. projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu,
 8. opinie:
 • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi ptrzepisami,
 • właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do obszarów górniczych,
 • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • dyrektora własciwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionej na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,

7.  Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

8.  Do wniosku należy dołączyć w/w opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu, oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 lub w Puncie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłaty skarbowe:

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, ktorzy na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

Termin i załatwianie

Zgodnie z art. 11a ust 3 ustawy, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 11a, 11d, 11f, 11g, 11i, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies