Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 288
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.7130 01
Wydanie 07 z 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

 

Wydanie zezwolenia  na przejazd pojazdów nienormatywnych.  
 

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

UWAGA

Zmieniły się przepisy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.) wprowadza 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, i określa warunki, od których uzależnia się wydanie poszczególnych zezwoleń przez właściwe organy tj.: starostę, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, naczelnika urzędu celnego, zarządcę drogi oraz  prezydenta miasta na prawach powiatu. Starosta Leżajski zgodnie z posiadamymi kompetencjami wydaje zezwolenia kategorii II, III.

 

Zezwolenia kategorii II:

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

Zezwolenie takie wydawane jest dla następujących pojazdów:

 • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego ( druk wniosku stanowi załącznik-F-KT.7130.01.01)
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • pełnomocnictwo jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

 

Zezwolenia kategorii III:

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III są wydawane na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. III wydaje także naczelnik urzędu celnego.
Zezwolenie kat. III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:

 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:

              – 15 m dla pojedynczego pojazdu;

              – 23 m dla zespołu pojazdów;

 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego ( druk wniosku stanowi załącznik-F-KT.7130.01.02)
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • pełnomocnictwo jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,
Miejsce złożenia dokumentu

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego-  pok. nr 5, tel. (017) 240 45 21.

 

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii II:

 • 100 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy,

 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii III:

 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego  na okres 1 miesiaca;
 • 400 zł – dla zezwolenia wydanego  na okres 6 miesięcy; 
 • 1200 zł – dla zezwolenia wydanego  na okres 12  miesięcy;
 • 2000 zł – dla zezwolenia wydanego  na okres 24 miesięcy;

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie
 

Opłata skarbowa:  
 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),
Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 93 1540 1131 2001 6226 3450 0003
 

Termin i załatwianie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie zezwolenia , odmowa wydania zezwolenia  -  decyzja administracyjna

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie kategorii II i III wydaje się w terminie  3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.                    

 

Podstawa prawna
 • art. 64, 64b, 64c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r.poz 764);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r.poz 366);

 • art.127 §1 i 2 oraz art.129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2017r.poz.1257);   

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Informacje
Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies