Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 071 815
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4221 12
Wydanie 11 z dnia 24 kwietnia 2017r.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji ul. M.C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240-45-71, fax 240-45-52


Dokonywanie wpisów do ewidencji uczniowksich klubów sportowych

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

4.1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z informacją o adresie siedziby klubu


4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji
1. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z informacją o wyborze komitetu założycielskiego
2. Protokół z wyboru władz

3. Lista założycieli
4. Statut w trzech egzemplarzach

 

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Do 30 dni
 

Podstawa prawna

 

  • art. 4  ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z póżn. zm.)
  • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje

10.1. Lista założycieli uczniowskiego klubu sportowego powinna zawierać co najmniej 7 osób, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

10.2.  Statut powinien zawierać elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2017r., poz.210).

10.3. Dokumenty wymienione w pkt 4 składa Komitet Założycielski uczniowskiego klubu sportowego wybrany na zebraniu założycielskim.

10.4. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

10.5. W sprawie dokonania zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011r. Nr 243, poz. 1449) stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji.  
 
 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies