Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 745
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6121 01
wydanie 14 z dnia 30 marca 2018 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego i ochrony przyrody,

pok. 105 (Budynek B), tel. (017) 24 04 582

 

Rejestrowanie zwierząt hodowlanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków - podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

wniosek z prośbą o wpis do rejestru zwierząt chronionych

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku , ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Opłaty

 26 zł- za dokonanie wpisu do rejestru

Opłatę skarbową można uiścicw kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną kopię)  należy załączyć do wniosku.

Termin i załatwianie

Zaświadczenie wydawane jest nie później niż w terminie 7 dni. W szczególnych przypadkach w ciągu 30 dni.

Podstawa prawna
  • Art. 64 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  / j.t. Dz.U. z 2018 poz. 142 z późn.zm/ .
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t.Dz.U. z 2016 r. poz. 1827/
  • akty wykonawcze

 

Tryb odwoławczy
Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania od decyzji odmawiającej zarejestrowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia.
Informacje
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumenu zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies