Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 891 652
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4321 07
Wydanie 08 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52


Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

 

 

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie nazwy oraz adresu osoby prawnej lub imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek,
 • wskazanie miejscowości i daty przygotowania wniosku,
 • nazwę organu właściwego do wydania zezwolenia,
 • treść wniosku,
 • podpis osoby wnioskującej,
 • wykaz złożonych załączników (pozytywna opinia kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych – zezwolenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydane w odniesieniu do szkół realizujących kształcenie ogólne po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty).

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni.

 

Ważność decyzji:

 • Bezterminowo


Podstawa prawna
 • art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz. U. z 2004 r., Nr 46, poz. 438 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego w odniesieniu do szkół realizujących kształcenie ogólne po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa wyżej, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa wyżej , albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określają, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie. Organ lub osoba, zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies