Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 891 615
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4322 05
Wydanie 09 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

 

 

Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym założonym przez osoby prawne i fizyczne.

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.

Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • treść wniosku,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3,
  • pozytywna opinia kuratora oświaty.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia sprawy:

  • Do 30 dni.

 

Ważność decyzji:

  • Bezterminowo z zastrzeżeniem art. 88 UOSO.

 

Podstawa prawna
  • art. 82 ust. 2a oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „UOSO”.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 UOSO. W stosunku do szkół artystycznych uprawnienia kuratora oświaty przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 UOSO, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, (...) o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 UOSO. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 3 UOSO, lub określonych zgodnie z art. 86 ust. 2 UOSO. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies