Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 634
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4370 04
Wydanie 09 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

 

 

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie imienia i nazwiska oraz miejsca pracy i miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • wskazanie miejscowości i daty przygotowania wniosku,
 • nazwę organu właściwego do nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
 • prowadzonych przez Powiat Leżajski. (Starosta Leżajski),
 • nazwę wniosku – “Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”,
 • treść wniosku,
 • podpis osoby wnioskującej,
 • wykaz złożonych załączników.

Wnioskodawca we wniosku może ponadto wskazać związek zawodowy, którego przedstawiciel wejdzie w skład komisji egzaminacyjnej.

 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:

 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, w tym akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do dnia 30 czerwca danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 sierpnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne
W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela do

dnia 31 października danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 grudnia danego roku, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.

 

Ważność decyzji:

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego obowiązuje do chwili nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna
 • art. 9b, 9f, 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
 • rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
   
Informacje

Inne:

W załączeniu wzór decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Inne istotne informacje dla interesantów:

 • Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego rozpatrywane są w kolejności ich wpływu.
 • Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji.
 • Jeżeli wniosek oraz dokumentacja, o której mowa w ust. 4.2 nie spełniają wymagań formalnych, Starosta Leżajski wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.
 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies