Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 958
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4330 02
Wydanie 09 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

 

 

 

Dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówki niepublicznych założonych przez osoby prawne i fizyczne.

 

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 UOSO, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  - realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 UOSO w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
 • dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Bez opłat

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • Dokonanie wpisu.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni.

 

Ważność decyzji:

 • Bezterminowo z zastrzeżeniem art. 83 UOSO.

 

Podstawa prawna
 • art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „UOSO”.

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje

W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 UOSO.

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies