Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 706
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6623 17
Wydanie 10 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej zmiany klasy i użytków gruntowych.

 

Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami    

Stanowisko  ds.  kartografii i klasyfikacji gleb, ochrony gruntów rolnych i leśnych

          tel.(017) 2404-512  

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę klasy gruntu:

(formularz wniosku do pobrania) - F – GN. 6623.17.01 
Wniosek o zmianę użytków gruntowych:

(formularz wniosku do pobrania) - F – GN. 6623.17.02
Załączniki do wniosku:

do zmiany klasy gruntu:

 • projekt klasyfikacji gleboznawczej,        
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

do zmiany użytków gruntowych:

 • informacja o położeniu  działki w  planie  zagospodarowania  przestrzennego lub  w studium,

 • dokumentacja z podziału użytków,
 • opłata skarbowa od decyzji -10 zł
 • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 
 

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk Punkt Obsługi Interesanta tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul.Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul.Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Opłaty skarbowe:

 • od wydania decyzji dot. zmiany użytków gruntowych - 10zł
 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy: 

 • decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA:

 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Podstawa prawna
 • art.20  ust.3,  art.22 ust. 1  ustawy z 17 maja 1989r. Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  / j.t. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2101 ze zm./ 
 •  § 66 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  29 marca 2001r. w  sprawie  ewidencji  gruntów i  budynków   / j.t.Dz.U. z 2016r.  poz. 1034/
 • §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów /Dz.U.z 2012r. poz. 1246/
 • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2017  poz. 1257/
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 1827)
Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 -stu dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Zmiany klasy gleby wykonuje za odpłatnością osoba upoważniona do wykonania projektu klasyfikacji gleboznawczej. Opłaty związane z tą czynnością pokrywa wnioskodawca. Na bazie wykonanego projektu klasyfikacji gleboznawczej wydawana jest przez Starostę Leżajskiego decyzja zmieniająca klasę gleby.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies