Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 048
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 13
Wydanie 11 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

 

Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  

Stanowisko  ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa

       tel.(017) 2404-512 

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

(formularz wniosku do pobrania)- F – GN. 6821.13.01
Załączniki do wniosku:

  • dokument potwierdzający fakt , że wniosek pochodzi od poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy (postanowienie spadkowe),
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku , ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, tel. 17-2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • decyzja


Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Podstawa prawna
  • art.136 - art.142 lub art. ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t.Dz. U.z 2016r.poz. 2147 z późn zm./
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t.Dz.U. z 2016  poz. 1827/

 

Tryb odwoławczy
Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamiając o tym właściwy organ Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli: 1) pomimo upływu 7 lat od dnia , w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo 2) utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel ten nie został zrealizowany. W przypadku gdy utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część. Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dnia jej zwrotu. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, wypłacone odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Zwrotowi podlegają również kwoty potrącone z odszkodowania na spłatę zobowiązań
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies