Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 874
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 12
Wydanie 11 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wydział  Geodezji, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami  

Stanowisko  ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa

       tel.(017) 2404-512

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

  / formularz wniosku do pobrania poniżej F-GN.6821.12.01/
Załączniki do wniosku:

 • dokumenty z przebiegu rokowań
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic zewnętrznych terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma być wywłaszczona,
 • mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek w wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,
 • pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
 • w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
 • wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów,upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja


Termin załatwienai sprawy: 

Zgodnie z KPA:

 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Podstawa prawna
 • art. 112 – art. 135 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. .Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn zm./
 • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 1827/

 

Tryb odwoławczy
Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego należy przeprowadzić rozprawę administracyjną, przepisu nie stosuje się, jeżeli nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu zainteresowane strony mogą zapoznać się z operatem szacunkowym określającym wartość wywłaszczanej nieruchomości.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies