Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 891 626
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6825 11
Wydanie 10 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Wydział  Geodezji, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa
   tel.(017) 2404-512, 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Powiatu
tel.(17) 2404-513

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Krótki opis
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Wymagane dokumenty

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

(formularz wniosku do pobrania poniżej )   F – GN. 6825.11.01

 

Załączniki do wniosku:

  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości wnioskowanej o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony,
  • opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

  • od wydania decyzji - 10 zł
  • od pełnomocnictwa (jego wpisu, odpisu lub kopii) -17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielone przez:

  • jednostki budżetowe
  • jednostki samorządu terytoriwlnego
Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja
 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie  z  KPA:

załatwienie   sprawy  wymagającej  postępowania  wyjaśniającego  powinno  nastąpić  nie  później  niż  w  ciągu  miesiąca,  a  sprawy  szczególnie skomplikowane – nie  później  niż  w  ciągu  dwóch  miesięcy  od  dnia  wszczęcia  postępowania,  zaś  w  postępowaniu  odwoławczym – w  ciągu  miesiąca  od  dnia  otrzymania  odwołania.
 

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  /j.t. Dz.U.z 2012 , poz.83 z późn. zm./
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania  administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm. /
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016  poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ( mienie Powiaty), Wojewody Podkarpackiego(mienie Skarbu Państwa) za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 - stu dni od dnia jej doręczeni.
Informacje
KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM: 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oddanych na cele mieszkalne, rolne lub pod garażami mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności / wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 29/23 (Dz.U.z 2015r. poz. 373) /. 2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić: 1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; 2) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. 3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w pkt 2. 4. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. 5. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. OPŁATA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA: Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, opłatę, o której mowa wyżej, obniża się o 50 %. MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA OPŁATY NA RATY: 1. Opłatę z tytułu przekształcenia , rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. 2. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 3. Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w pkt 1, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies