Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 452
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.1 01
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna  tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne tel. (017) 24 04 554

sieci i przyłącza tel. (017) 24 04 553

fax (017) 24 04 552

 

Pozwolenie na budowę

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę B-1 (formularz do pobrania B-1)

Informacje uzupełniające do wniosku B-4 (formularz do pobrania B-4) wymagane w przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor lub ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika

 

Załączniki do wniosku:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów ewentualnie sprawdzającego projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2 egz. projektu budowlanego po zatwierdzeniu organ zwraca inwestorowi.
 • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3 (formularz do pobrania B-3): , informacja uzupełniająca do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-4 (formularz do pobrania B-4)
 • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

 • w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie
 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

  od pozwolenia na budowę:
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej po 1 zł, nie więcej niż 539 zł.
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
 • innego budynku – 48 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł.
 • innych budowli – 155 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
 • na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego – 50% stawki pozwolenia na budowę,
 • w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 •  jednostki budżetowe,
 •  jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna.

 

Ważność decyzji

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 

Podstawa prawna
 • art. 28, art. 32, art.33, art. 34, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
 • art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r.  poz. 23 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listpada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

 
 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje
Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies