Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 284 466
 
 

Aktualności

17-03-2009

Informacja Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

 Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku, uprzejmie informuje, iż od 19 marca 2009 r. rozpocznie się nabór wniosków stypendialnych na nową edycję projektu stypendialnego dla uczniów w roku szkolnym 2008/2009 realizowanego w ramach priorytetu 2 - działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 
Wnioski o stypendia mogą złożyć uczniowie, którzy:
1)      rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski,
2)      posiadają stałe zameldowanie na wsi lub miastach do 5 tysięcy mieszkańców, lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości,
3)      pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504 zł. oraz 583 zł., gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4)      posiadają nie więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (w roku szkolnym 2008/9, liczonej od 01.09.2008r. do 31.03.2009r.),
5)      dochody wymienione w punkcie 3 oblicza się za rok 2007, w sposób wskazany w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 1993 Nr 94 poz. 431 z późn. zm.).
 
Do wniosku należy załączyć:
1.     Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny ucznia, wydane przez właściwy urząd skarbowy - za rok 2007.
2.      Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2007
3.      Oświadczenia wszystkich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku 2007
4.      Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego rodziny ucznia wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w roku 2007.
5.      Umowę dzierżawy , w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
6.      Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
7.      Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby z poza rodziny
8.      Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
-         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem
-         oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sadowej lub ugodzie przed mediatorem
9.      Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
10. Informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie
11. Kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się
12. Kopie karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się , zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w statusu uchodźcy
13. Kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
14. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany
15. Odpis wyroku oddalającego powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
16. Orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
17. Kserokopie dowodu osobistego jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego – w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni.
18. W przypadku gdy o stypendium ubiega się osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
19. W przypadku statusu osoby bezrobotnej – zaświadczenie z Urzędu Pracy.
20. W przypadku pobierania renty nie wykazanej w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego - decyzja o jej przyznaniu.
21. Dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
22. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny
23. Inne dokumenty potwierdzające stan wykazany we wniosku o przyznanie stypendiów.
 
Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać w terminie do 8 kwietnia 2009r. w następujących szkołach:
-         uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku,
-         uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku,
-         uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie.
 
Wnioski złożone po terminie, niekompletne, bądź nie spełniające wymagań programu stypendialnego nie będą rozpatrywane.
W przypadku przyznania stypendium, będzie ono wypłacone jednym przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę. Szczegółowe informacje dostępne są w poszczególnych zespołach szkół a także na stronie www.powiat-sanok.pl
 
 
  poniżej do pobrania:

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies