Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 102 316
 
 

Aktualności

24-06-2019

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leżajskiego

 21 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XI sesja Rady Powiatu Leżajskiego, będąca sesją absolutoryjną. 

 
Na wstępie spotkania Informację z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2018 r. przedstawił dyrektor placówki Jacek Kwieciński. Następnie przedstawione zostały: Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki za 2018 r., a także Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
 
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z X sesji Rady Powiatu radni przystąpili do głosowania nad przyjęciem uchwał w sprawie:
 
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leżajskiego;
  • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
  • stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
  • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych  im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
  • stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku;
  • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku;
  • zatwierdzenia realizacji projektu „Spedytor na maksa!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym nowością w bieżącym roku jest przedstawienie Radzie podczas sesji absolutoryjnej raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację uchwał, polityk, programów, strategii i zadań powiatu. Raport o stanie powiatu leżajskiego został szczegółowo przedstawiony przez Sekretarza Powiatu Leżajskiego Kazimierza Krylę.
 
Zwieńczeniem raportu było podjęcie przed Radę uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego. Za udzieleniem wotum głosowało 18 radnych, przeciw – 1 radny.
 
Następnie Skarbnik Powiatu Zdzisław Such omówił sprawozdanie finansowe Powiatu Leżajskiego za rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, czego podsumowaniem było również przyjęcie przez Radę stosownej uchwały.
 
W dalszej kolejności radni przystąpili do głosowania nad najważniejszą uchwałą, czyli uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 18 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, zaś 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
 
Na zakończenie posiedzenia starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. Grzegorz Leja
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies