Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 284 365
 
 

Aktualności

04-09-2009

Starosta Leżajski ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

STAROSTA LEŻAJSKI

działając na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 9c w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

I. Rodzaj zadania, którego dotyczy konkurs

1. Zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następującego zadania:
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
(w tym dzieci i młodzieży)”.

2. Celem realizacji projektów zgłaszanych w ramach konkursu musi być:
1) zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu),
2) zwiększenie szansy na czynne włączenie się osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) do życia społecznego oraz wejście na rynek pracy,
3) prowadzenie form usprawniających osoby niepełnosprawne (beneficjentów projektu).

3. Zlecenie zadania nastąpi w formie:
- wspierania z udziałem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, którego dotyczy konkurs.
Wysokość środków w planie finansowym PFRON na realizację zadań zleconych
w 2009 r. wynosi 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert na zlecenie realizacji zadań
w ramach konkursu, są:
1) fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
2) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.
2. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację danego zadania zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
4. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,
z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
5. Środki finansowe zostaną przekazane w formie określonej w umowie, na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Konkurs dotyczy zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2009 r.
Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania, z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2009 r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

V. Termin i zasady składania ofert o zlecenie realizacji zadań

1. W ramach konkursu oferty na realizację zadań mogą być składane od dnia 03 września 2009 r. do dnia 05 października 2009 r. włącznie.
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w przypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Oferty należy składać lub przesyłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk.

2. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

3. Oferta powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem następujących warunków:
1) podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają, pod rygorem nieważności, pisemne oferty realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207,
2) w ofercie może być zgłoszony wyłącznie jeden projekt,
3) zadania zgłoszone w ofercie muszą tworzyć zintegrowany projekt,
4) oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta,
5) oferta winna zawierać wysokość środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów,
6) oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego”.

4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
2) aktualne zaświadczenie (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia) o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczące statusu prawnego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3) uwierzytelniona kopia statutu podmiotu uprawnionego,
4) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
5) oświadczenie o:
a) braku zajęć komorniczych wobec oferenta,
b) nie zaleganiu z wpłatami na PFRON,
6) zaświadczenia z:
a) ZUS o nie zaleganiu z wpłatami na ubezpieczenie społeczne,
b) Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków.
5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie określonym w pkt 1 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Wnioski o zlecenie realizacji zadania oceniane są w PCPR pod względem formalnym oraz merytorycznym.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa, która:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę zgłoszonych ofert,
2) otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
3) ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt I, III i V ogłoszenia,
4) odrzuca oferty, które nie zawierały danych określonych w pkt. I, III i V ogłoszenia,
5) analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
6) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego i środków publicznych zaangażowanych na realizację zadania według poszczególnych ofert,
7) wyłania jednego realizatora zadania Powiatu, który złożył ofertę najkorzystniejszą, lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego,
8) w przypadku, gdy wszystkie złożone oferty lub wybrana oferta będą miały wartość mniejszą od wielkości środków przewidzianych na realizację zadania, zlecający dopuszcza dokonanie wyboru kolejnej oferty, o ile pozostające środki pozwolą na zrealizowanie zadania.

2. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność ofert z zadaniami Powiatu oraz zadaniami statutowymi oferenta,
2) wartość merytoryczną oferty – zakres rzeczowy zadania, cel oraz rodzaj podejmowanych działań przy realizacji,
3) liczba czynnych uczestników przy realizacji zadania,
4) wysokość udziału środków własnych oferenta oraz środków pozyskanych od podmiotów publicznych i sponsorów prywatnych w realizacji zadania,
5) posiadane zasoby kadrowe,
6) posiadane zasoby rzeczowe (lokalowe, sprzętowe),
7) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnych charakterze i zasięgu,
8) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych
z Powiatem w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie na realizację zadania zostanie złożona tylko jedna oferta.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5. Ocena Komisji Konkursowej jest przekazywana Staroście Leżajskiemu, który podejmuje ostateczną decyzję.

6. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy
z podmiotem którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowę ze strony zlecającego podpisuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Leżajsku, na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Leżajskiego.

7. Środki finansowe zostaną przekazane w formie określonej w umowie, na specjalny w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych w nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji

1. W roku 2008 r. Powiat Leżajski nie ogłaszał otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. W roku 2009 r. na powyższe zadania Powiat Leżajski przeznaczył ze środków PFRON kwotę 25.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony w wyniku konkursu podmiot będzie zobowiązany do:
1) posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do operacji związanych z realizacją zadania,
2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
3) dostarczenia na wezwanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa powyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

2. Kontrola, o której mowa w pkt 1, nie ogranicza prawa Powiatu do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Dotowany podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do:
1) zamieszczania na wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
z realizacją zadania (plakatach, ulotkach, ogłoszeniach, zaproszeniach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Powiat Leżajski ze środków PFRON. 

4. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.starostwo.lezajsk.pl.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, pok. nr 2, tel. 017 242 82 58, fax: 017 242 72 08.

 

 

 Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego  (ogłoszenie plus załącznik)
http://www.bip.starostwo.lezajsk.pl/12866/12866/art3121.html

 


 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies